Nytt

En sida med allmän information om att bo i bostadsrätt.

Brandskydd och säkerhet.

Trapphus

Ur brandskyddsynpunkt så måste våra trapphus hållas fria från allehanda föremål. Enligt lag får inte lösa och/eller brännbara föremål såsom solstolar, cyklar, pulkor eller skidor förvaras i trapphusen då dessa kan försvåra en utrymning om det börjar brinna. Föremålen skall förvaras i lägenheten eller i lämpligt förrådsutrymme.
Barnvagnar får inte heller förvarsa i trapphusen vilket står klart efter en dom i kammarrätten. Stockholms brandförsvar har i och med den fått rätt i ett fall där en bostadsrättsförening begärt tillstånd för att ha barnvagnar i trappuppgången.

 Info om brandskydd i hemmet (länk)

 Info BRF Källunden (till medlemmarna)

Våra entrédörrar är utrustade med portkodslås för att öka säkerheten för de boende. Tänk på att inte lämna ut koden i onödan. På kvällar och nätter är portkoden avstängd och man får då använda nyckel.

Vad är en bostadrätt?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål är att upplåta bostäder eller lokaler med bostadsrätt i föreningens fastighet åt sina medlemmar (bostadsrättshavare). De regler som finns att följa när det gäller en bostadsrättsförening finns bl.a. i föreningens stadgar. Därutöver finns regler i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

När du köper en bostadsrätt blir du delägare i bostadsrättsföreningens tillgångar och skulder. Det är ett ägande som ger både rättigheter och skyldigheter. Alla i föreningen skall ta ansvar, inte bara för den egna lägenheten, utan även för fastigheten och dess kringmiljö. Detta regleras i bostadsrättsföreningens stadgar.

Måste man vara medlem i föreningen?

Innan man flyttar in i (förvärvar) bostadsrätten måste man vara medlem i föreningen. Det är styrelsen som fattar beslut om medlemskapet. Om man inte blir antagen som medlem i föreningen kan man klaga hos hyresnämnden.

Ägare?

Bostadsrättsinnehavare talar ofta om att de äger sin lägenhet. Det är formellt fel, du äger dispositionsrätten till lägenheten. Föreningen äger huset och har upplåtit lägenheten med bostadsrätt. Som bostadsrättsinnehavare äger man alltså bostadsrättsföreningens byggnader och mark, tillsammans med övriga medlemmar. Bostadsrättsinnehavaren har en nyttjanderätt till lägenheten utan tidsbegränsning. Bostadsrätten går att överlåta och kan säljas.

Underhåll

Som bostadsrättshavare har du stor rätt att göra om din lägenhet, även om du faktiskt inte äger din bostad. Faktum är att du t.o.m enligt lag är skyldig att hålla bostaden i gott skick. Du avgör själv när det är dags att måla om, byta spis, lägga nytt golv, måla och tapetsera eller på andra sätt fräscha upp lägenheten.

Ansvarsfördelning

Innan ett underhåll eller renoveringsarbete påbörjas är det viktigt att ta reda på om förändringen är av såda art så att tillstånd krävs. Tillståndet kan vara i form av styrelsens godkännande, eller bygglov utfärdat av stadsbyggnadskontoret. Kontakta alltid styrelsen om osäkert råder. Du kan annars bli skyldig att återställa lägenheten till ursprungligt skick.
Arbetet skall i vilket fall alltid vara fackmässigt utfört, vilket i regel kräver en fackman. Tänk på att ersättning från försäkringsbolagt kan utebli om skada uppstår och arbetet inte är fackmässigt utfört.

Ansvarsfördelning BRF Källunden (länk)

Hemförsäkring

När man äger en bostadsrätt har man ett större ansvar än när man bor i hyresrätt. Detta gäller också försäkringen, där det krävs att du skaffar en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Du kan annars bli skyldig att ersätta föreningen, om du tex orsakar ett läckage i badrummet. Och vid en brand blir sannolikt konsekvenserna förödande om du inte har en hemförsäkring. I jämförelse med detta är kostnaden för en hemförsäkring mycket låg!
Om ni har en säkerhetsdörr installerad så ange det för ditt försäkringsbolag, då kan premien bli lite billigare.

Hyra ut i andra hand

Med tillstånd från styrelsen är det möjligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Tänk på att söka tillstånd innan uthyrning sker, hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke har du förverkat nyttjanderätten till lägenheten.
Finns beaktansvärda skäl till uthyrningen kommer ansökan med stor sannolikhet godkännas av styrelsen. Exempel på sådana är studier på annan ort eller tillfälligt arbete på annan ort. Meningen är dock att bostadsrättshavaren skall återvända till lägenheten när uthyrningen är avslutad.

Tänk på att:

  • Du har kvar dina förpliktelser till föreningen trotts att du tillfälligt inte bor i föreningen! Du ansvarar själv för att avgiften betalas till din förening.

  • Du blir hyresvärd när du hyr ut din bostadsrättslägenhet och därför bör du skriva ett hyresavtal med din hyresgäst.

  • Om du tar ut för hög hyra kan du bli återbetalningsskyldig.

  • Kontrollera med ditt försäkringsbolag om vilka försäkringar som behövs för ett fullgott skydd.